Cin, şeytan ve sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dualar

Cin, şeytan ve huzursuzluktan kurtulmak için yapmamız gereken tam bir kalbi samimiyet ile Hak’a sığınmaktır. Her işimizde her ihtiyacımızda olduğu gibi bu tür sıkıntılarımızda kurtuluşu da Allah’tan (c.c.) dilemeliyiz.

Cin, şeytan ve huzursuzluktan kurtulmak için yapmamız gereken tam bir kalbi samimiyet ile Hak’a sığınmaktır. Her işimizde her ihtiyacımızda olduğu gibi bu tür sıkıntılarımızda kurtuluşu da Allah’tan (c.c.) dilemeliyiz.

“Rabbiniz buyuruyor ki: Bana dua edin karşılık vereyim.” (Mümin/60)

Dara, sıkıntıya düştüğümüzde; Cin ve şeytan musibet olduğunda kurtulmak için yaptığımız dualarda ve bütün dualarda Allah’ı (c.c.) tam bir samimiyet ile anmalı, O’nu (c.c.) karşımızda bize karşılık vermek üzere bizi dinliyormuş gibi görerek dua etmeliyiz. Duanın kabulünde samimi olmak çok önemlidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.): “Allah-u Teâlâ’yı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz.” (Tirmizi) buyurmuştur.

CİN VE ŞEYTANDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

İkrime (r.a.) anlatıyor: “Yolculuk yapan adamın biri, yol kenarında uyumakta olan birini gördü. Yanında ise iki şeytan vardı. Şeytanlardan biri diğerine;

 • “Git şu uyuyan adamın kalbini boz, ona vesvese ver.” Dedi.

Bunun üzerine şeytan adama yaklaştı ancak bir şey yapamadan arkadaşının yanına döndü.

 • “Bu adam, bizim kendisine yaklaşmamızı engelleyecek bazı ayetler okuyarak yatmış.” Dedi.

Bunun üzerine diğer şeytan adamın yanına yaklaştı ama o da hemen geri döndü. Arkadaşına;

 • “Doğru söylemişsin.” Dedi

Ardından bu iki şeytan çekip gittiler. Sonra bu yolcu adam uyumakta olan kişiyi uyandırdı, şahit olduğu şeyleri kendisine anlattıktan sonra;

 • “Yatmadan önce hangi ayetleri okuduğunu bana söyle.” Dedi.

Adam şu ayetleri okuduğunu söyledi:

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu’tedın Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın.”

Manası: “Şüphesiz ki Rabbimiz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten;  güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır (c.c.).  Bilesin ki, yaratmak da emretmek de O’na (c.c.) mahsustur. Âlemlerin Rab’i Allah (c.c.) ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Bilesin ki O (c.c.), haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (c.c.) korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah’ın (c.c.) rahmeti çok yakındır.” (Arâf/54/56)

İmran Bin Hureyr, Ebû Meclez’den rivayet ediyor:

“Kim zalim bir sultandan korkarsa; Radîtü billahi Rabben, vebi’l-İslâmi dinen, ve bi Muhammedin nebiyyen ve bi’l Kur’ân-i imâmen ve hükmen. Desin”

Manası: “Rab olarak Allah’ı (c.c.) din olarak İslam’ı, peygamber olarak Hazreti Muhammed’i (s.a.v.) ve kendime rehber ve hüküm kaynağı olarak Kur’an’ı seçtim ve razı oldum.”[1]

Yine Cin ve Şeytan’dan korunmak ve sara hastalığının iyileşmesi için Âyât-i hırz okunmalıdır. Âyât-i hırz şu ayetlerden oluşmaktadır:

Fatiha, Bakara/1, 2, 3, 4, 5 ve 163, 164 ve 255, 256, 257 ve 285, 286, Âl-i İmran/18,19. ayetten sadece: “İnneddine indellâh-il-islam” kısmı, Âl-i İmran/26, 27 ve 154, En’âm/17,  A’râf/54, 55, 56,  Tevbe/51 ve 128, 129,  Yunüs/107,  Hud/56,  İbrâhim/12,  İsrâ/43 ve 110, 111,  Mü’minun/116, 117, 118,  Ankebut/60,  Rum/17, 18,  Fatır/2,  Yasin/83,  Saffat/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 180, 181, 182,  Feth/27, 28, 29,  Rahmân/33, 34, 35, 36,  Hadid/1, 2, 3, 4, 5,  Haşr/21, 22, 23, 24,  Cin /, 2, 3, 4, 5, 6,  Buruc/20, 21, 22, İhlâs, Felâk ve Nâs sureleri.

ÂYÂT-i HIRZ NASIL OKUNUR?

Abdest alınıp, 7 istiğfar ve 11 salâvat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı, Peygamber efendimizin ruh-i saadetlerine ve al-û ashaplarının ruhlarına ve Sâdat-Kiram’ın ruhlarına hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hâsıl olur.

Cin ve şeytan genellikle uyku halinde, geceleri gelerek uykunun bozulmasına, rahatsız olunmaya, uyuyamamaya neden olmaktadır. Uykuya dalmadan önce; Peygamber efendimiz, Hazret-i Ali’ye (r.a.)buyurdular ki: Yâ Ali! Şu 5 şeyi yapmadan yatma!

 • Kur’ân-ı kerîm’in hepsini okumadan,
 • 4000 dirhem sadaka vermeden,
 • Kâbe’yi ziyaret etmeden,
 • Cennette yerini hazırlamadan,
 • Küs olduğun biriyle barışmadan,

Hazret-i Ali (r.a.); “Yâ Resûlallah! Bu nasıl olur?” diye Sorunca, buyurdular ki:

 • Üç İhlâs okumak, Kur’ân-ı Kerîmi hatmetmek gibidir.
 • Dört Fatiha okumak, 4000 dirhem sadaka vermeye eşittir.
 • On defa; “Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehül- mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve âlâ külli şey’in kadîr.” demen de Kâbe’yi ziyarete eşittir.
 • On defa; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm.” demen, Cennette yerini hazırlamana vesîledir.
 • On defa; “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hu vel-hayyel kayyûm ve etubü ileyh.” demen, dargın ve husumetli olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükâfata vesiledir.

UYKUDA KORKULDUĞUNDA OKUNACAK DUA

Yahya Bin Sait anlatıyor: Bana kadar ulaşan bilgilere göre Halid Bin Velîd (r.a.), Resûlullah’a (s.a.v.) gelerek;

 • “Ey Allah’ın Resûlü! Ben uykumda korkuyorum, korku haliyle uyanıyorum.” Dedi.

Resûlullah’a (s.a.v.) O’na şu duayı okumasını tavsiye etti:

“Eûzü bi kelimâlillâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve min şerri ibâdihi ve min şerri hemezâti’ş-şeyâtîni ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn.”

Manası: Allah’ın (c.c.) eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun (c.c.) gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve beni kötülüğe atan beraberliklerinden Allah’a (c.c.) sığınırım.”[2]

Yine şeytan ve cinlerden korunmak için Ayet-el Kûrsi, İhlâs, Fatiha, Nas sureleri de okunabilir. Bol bol kelime-i tevhid getirmek, salah-u selam okumak, salâvat getirmek hem kalbi samimiyeti sağlar hem de kişiyi şeytanın vesveselerinden ve cinlerden korur. Ayet-el Kûrsi hakkında peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “Bakara suresinde bir ayet vardır ki Kur’an ayetlerinin efendisidir. Hangi evde okunursa şeytan o evden çıkar, O ayet Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)

ALLAH’I (c.c.) ÇOK MEMNUN EDEN DUA

“Radîtü billâhi rabben ve bil-islâmi dînen ve bi-Muhammedin nebiyyen ve resûlen.”

Manası: “Rab olarak Allah’ı (c.c.), din olarak İslam’ı ve peygamber olarak da Hazreti Muhammed’ (s.a.v.) kabul ettim ve razı oldum.”[3]

Bu duanın da bolca okunması kalbi yakınlığı arttırır, kişiyi görülen veya görülmeyen her türlü beladan koruyarak Allah’ın (c.c.) rızasının kazanılmasını sağlar.

KORKULARI GİDEREN DUA

“Hasbiyallahu ve ni’mel vekil.”

Manası: Allah (c.c.) bana yeter. O ne güzel vekildir.”[4]

MUSİBETLE KARŞILAŞINCA OKUNACAK DUA

“İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.”

Manası: Muhakkak biz Allah’ın (c.c.) yarattıklarıyız ve yine Allah’a (c.c.) döneceğiz.

Bu dua genellikle bir ölüm haberi alındığı zaman okunan bir duadır.[5]

ŞERLERDEN ALLAH’A (c.c.) SIĞINMA DUASI

“Allâhümme innî eûzü bike min şerri mâ alimtü ve min şerri m âlem a’lem.”

Manası: Allah’ım (c.c.) bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınırım.

Cin ve şeytandan insanoğlundan farklı yaratılmış ve farklı âlemleri, farklı yaşantıları vardır. Âlimlerin ortak görüşüdür ki; insanoğlu büyü gibi haram kılınan işlerle onların âlemlerine müdahale etmemeli, kendi dünyalarına onları sokacak hayâsızlıklardan uzak durmalıdır.

Cinlerin yaşantıları bizim gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan farklıdır. Allah (c.c.) istemedikçe gözle görülmeleri söz konusu olmaz. Bir kişinin gözle görüyorum demesi, sürekli çevresinde hissetmesi, korkularından emin olmaması, duada eksik davranması, namazlarında eksiklik yapmasından kaynaklanıyordur. Özellikle şeytanın vesvesesi olması yüksek ihtimaldir. Allah (c.c.) Kelam-ı Kadim olan Kur’an-ı Kerim de buyuruyor ki: “De ki: İnsanların Rabbine, insanların yegâne hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden, O ki insanların kalplerine vesvese verir, O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da.” (Nas Suresi)

KAYNAKLAR

[1] Ebü’l-Leys es- Semerkandî (r.a.) – İhlas, Riya ve Günlük Dualar
[2] Nesaî, Ametü’l-Yevmi ve’l-Leyle, numara 766
Ahmed, el-müsned,6/6
El-Muvatta 2/250
Ebü’l-Leys es-Semerkandî – İhlas, Riya ve Günlük Dualar.
[3] Ekrem Akbaş – Büyük Dua Hazinesi – Sayfa:34
[4] Ekrem Akbaş – Büyük Dua Hazinesi – Sayfa:90
[5] Ekrem Akbaş – Büyük Dua Hazinesi – Sayfa:99

Etiketler

 • Cinlerden korunmak için en tesirli dua
 • Şeytanı kovmak için okunacak dua
 • Şeytanı öldüren dua
 • Cinlerden kurtulmak için esmaül hüsna
 • üç harflilerden kurtulmak için okunacak dua
 • cinlerin korktuğu dua
 • büyüden sihirden kurtulmak için okunacak dua
 • cinlerden korunma duası arapça
 • Peygamberimizin cinlerden korunma duası
 • Cin musallatından kurtulmak için okunacak dua
 • Şeytanı ve cinleri yakan dua
 • cin
 • cin ve şeytan

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.